adminstar - 2008-02-07 19:47:17

Objawy:

Użytkownik zaobserwował podejrzane zachowanie komputera, po zalogowaniu do systemu operacyjnego:
- nie można uruchomić programów narzędziowych: menadżera zadań, edytora rejestru, nie działa także wiersz poleceń. Po uruchomieniu wskazanych programów nie pojawiają się żadne komunikaty o błędach , przy niektórych próbach uruchomienia, okno programu pojawia się na bardzo krótką chwilę i znika.
- nie można połączyć się z niektórymi stronami WWW, inne strony są dostępne.
Występuje problem połączenia ze stronami:
www.microsoft.com, www.grisoft.com, www.kaspersky.com, www.mcafee.com, www.pamdasoftware.com, www.trendmicro.com, www.symantec.com, pojawia się wówczas komunikat – nie można znaleźć serwera. Klient zauważył, że wywołanie polecenia ping na powyższe adresy daje poprawną odpowiedź z adresu 127.0.0.1 nawet w wypadku całkowitego odłączenia komputera od sieci i jego ponownego uruchomienia.

Informacja dodatkowe przekazane przez klienta:

- naprawa ma być wykonana u klienta, a nie w serwisie
- komputer na co dzień jest wykorzystywany w sekretariacie małej firmy i jest podłączony do Internetu przez sieć lokalną
- na komputerze działa system operacyjny Windows 2000 lub XP
- po uruchomieniu komputera, użytkownik może zalogować się do systemu operacyjnego na swoje konto
- z serwisowanego komputera korzysta jedna osoba, logująca się na prywatne konto lokalne (nazwa konta: sekretariat)
- komputer nie jest podłączony do domeny Active Directory
- prywatne konto użytkownika ma uprawnienia grupy Administratorzy, chronione jest hasłem: qwertyuiop
- lokalne konto Administrator chronione jest hasłem :asdfghjkl
- na dysku komputera utworzona jest jedna partycja na cały obszar dysku, z systemem plików NTFS
- na dysku zainstalowany jest pakiet biurowy
- na pulpicie i w folderze Moje dokumenty użytkownik komputera przechowuje swoje dokumenty
- użytkownik korzysta z program pocztowego Outlook Express
- konfiguracja programów, wszystkie dane i dokumenty muszą zostać zachowane

I. Temat pracy: Projekt związany z usunięciem usterki w systemie komputerowym

II. Założenia (objawy)
- naprawa ma być wykonana u klienta, a nie w serwisie
- konfiguracja programów, wszystkie dane i dokumenty muszą zostać zachowane
- nie można uruchomić programów narzędziowych: menadżera zadań, edytora rejestru, nie działa także wiersz poleceń.
- nie można połączyć się z niektórymi stronami WWW, inne strony są dostępne.

III. Lista prawdopodobnych przyczyn usterki komputera.
- zainfekowany system komputerowy wirusami
- nie prawidłowe ustawienia przeglądarki internetowej
- nie prawidłowe wpisy w pliku „hosts”
- nie prawidłowe otwieranie załączników do poczty

IV. Wykaz działań związanych ze zlokalizowaniem i usunięciem usterki komputerowej.
- zainstalowanie programu antywirusowego
- aktualizacja bazy programu antywirusowego
- skanowanie systemu komputerowego programem antywirusowym
- zmiana ustawień przeglądarki internetowej
- zmiana w pliku „hosts”
- kontrola rejestru (wyłączenie programów i usług szkodliwych dla prawidłowego działania systemu…..

V. Wskazania dla użytkownika systemu.
- wykonanie aktualizacji systemu operacyjnego
- zainstalowanie „Freeware”
- zainstalowanie programu antywirusowego
- załączenie programu antywirusowego w tryb monitora
- aktualizacja programu antywirusowego
- załączenie automatycznej aktualizacji programu antywirusowego
- założenie profili użytkowników
- inne wskazania

VI. Rejestr kolejno wykonywanych czynności.
- uruchomienie komputera w celu zdiagnozowania usterek
- uruchomienie komputera w trybie awaryjnym
- kontrola rejestru systemu
- instalacja programu antywirusowego
- aktualizacja baz wirusów
- sprawdzenie i usunięcie wszystkich wirusów z systemu
- zmiana ustawień przeglądarki
- zmiana wpisów „hosts”

VII. Ocena poprawności po usunięciu usterki.
- usunięte zostały wszystkie wirusy
- usunięte zostały wszystkie zmiany w pliku „hosts” wpisanych przez wirusa
- uruchamiają się wszystkie programy narzędziowe
- poprawnie są wyświetlane strony internetowe

VIII. Czytelność


1. Tytuł pracy egzaminacyjnej 0-2 pkt.
Tytuł zawiera informację o zawartości projektu realizacji i zakresie prac do wykonania, tj.
- o lokalizacji i usunięciu usterki lub związane z naprawą komputera (systemu komputerowego) 1 pkt.
- o zabezpieczeniu komputera 1pkt.

2. Założenia 0-3 pkt
W założeniach są wypisane informacje niezbędne do rozwiązania zadania tj.
- naprawa u klienta 1 pkt.
- naprawa bez reinstalacji systemu 1 pkt.
- podanie objawów usterki komputera 1 pkt.

3. Lista prawdopodobnych przyczyn usterki systemu komputerowego na podstawie opisów objawów 0-6 pkt.
Lista zawiera prawdopodobne przyczyny usterki systemu tj.
- system jest zainfekowany szkodliwymi programami typu wirus 2 pkt.
- system jest zainfekowany szkodliwymi programami typu spyware 2 pkt.
- inne prawdopodobne przyczyny 0-2 pkt.
- dysk jest mocno pofragmentowany
- przy starcie systemu uruchamia się dużo programów
- brak aktualizacji systemu
- brak oprogramowania antywirusowego i spyware
- praca na koncie z uprawnieniami grupy Administratorzy
po 1 pkt za jedną wymienioną wyżej iną prawdopodobną przyczynę (maksymalnie 2 pkt.)

4. Wykaz działań związanych ze zlokalizowaniem i usunięciem usterki oraz z zabezpieczenieum systemu komputerowego z uwzględnieniem wykazu oprogramowania. 0-20 pkt.
Wykaz zawiera wymagane działania związane ze zlokalizowaniem i usunieciem usterki systemu komputerowego z zakresu:
- wstępnej diagnozy usterki komputerowej pkt. 1
- uruchomienia komputeraw trybie awaryjnym pkt. 1
- kontroli rejestru systemu (wyłączenie programów i usług szkodliwych dla prawidłowego działania systemu, automatycznie uruchamianych w czasie normalnego startu systemu) pkt. 1
- zainstalowanie programu antywirusowego (uwaga: jeżeli w pracy jest mowa o aktualizacji, wykorzystaniu programu antywirusowego, wówczas należy przypuszczać, że program antywirusowy zostanie zainstalowany) 1 pkt.
- aktualizacja baz programu antywirusowego 1 pkt.
- sprawdzenie i usunięcie z sysytmu komputerowego wszystkich szkodliwych programów typu wirusy za pomocą skanera antywirusowego 1 pkt.
- zainstalowanie programu antyspyware (uwaga: jeżeli w pracy jest mowa o aktualizacji, wykorzystaniu programu antyspyware wówczas należy przypuszczać iż program antyspyware zostanie zainstalowany) 1pkt.
- aktualizację baz programu antyspyware 1 pkt.
- sprawdzenie i usunięcie z systemu wszystkich szkodliwych programów za pomocą programu antyspyware 1 pkt.
- wykonanie pełnej aktualizacji systemu 2 pkt. lub po 1 punkcie za:
- zainstalowanie zbiorczego pakietu uaktualnień Service Pack 2
- zainstalowanie dostępnych poprawek hotfix lub aktualizację z internetu
- włączenie (skonfigurowanie) automatycznej aktualizacji systemu 1 pkt.
- włączenie skonfigurowanie) zapory połączenia internetowego 1 pkt.
- działania związane z programem antywirusowym i antyspyware: 0-2 pkt.
- załaczenie automatycznej aktualizacji bazy programów antywirusowych
- załaczenie automatycznej aktualizacji programu antyspyware
- załączenie automatycznej ochrony programu antywirusowego (monitor)
- załączenie automatycznej ochrony programu antyspyware (monitor)
po jednym punkcie za wymienione wyżej działania zwiazane z programami antywirusowym i antyspyware (maksymalnie 2 punkty)
- inne działania 0-2 pkt.
- kontrola ustawień BIOS
- sprawdzenie czy wszystkie urzadzenia są zainstalowane i działąją poprawnie - w razie potrzeby zainstalowanie i skonfigurowanie urządzeń
- sprawdzenie poprawności działąnia systemu po naprawie
- wykonanie defragmentacji dysku
- zmiana ustawień pamięci wirtualnej, ustawienie stałęj wielkości dla pliku stronicowania
- zmiana uprawnień konta z ustawień administratora na ustawienia użytkownika
po jednym punkcie za wyżej wymienione działąnia (maksymalnie 2 pkt.)
w wykazie uwzględniono programy: 0-3 pkt.
- program antywirusowy
- program antyspyware
- regedit lub msconfig
- defragmentator dysków
po 1 punkcie za uwzglęndnienie jednego wyżej wymienionegoprogramu ( maksymalnie 3 punkty)

5. Wskazania dla użytkownika systemu dotyczące bezpiecznego korzystania z komputera podłączonego do Internetu
Wskazania zawierają wymagane działania dotyczące bezpiecznego korzystania z komputera podłączonego do Internetu w tym wskazania dotyczace: 0-8 pkt.
- załączenie systemowej zapory połączenia internetowego lub w systemie musi działać inny prgram typu firewall 1 pkt.
- aktualizacja systemu 1 pkt.
- zainstalowania programu antywirusowego (uwaga: jeżeli w pracy jest mowa o aktualizacji, wykorzystaniu programu antywirusowego, wówczas należy przypuszczać, że program antywirusowy zostanie zainstalowany) 1 pkt.
- aktualizacja bazy programu antywirusowego 1 pkt.
- zainstalowania programu antyspyware chyba, że program antywirusowy udostepnia taką funkcję (uwaga: jeżeli w pracy jest mowa o aktualizacji, wykorzystaniu programu antyspyware wówczas należy przypuszczać iż program antyspyware zostanie zainstalowany 1 pkt.
- załączniki do poczty elektronicznej można otwierać jedynie wtedy, gdy jesteśmy pewni od jakiego nadawcy pochodzą 1 pkt.
- należy korzystać z konta użytkownika bez uprawnień administratorskich 1 pkt.
- inne wskazania 1 pkt.
- zmiana przeglądarki na bardziej bezpieczną
- podczas korzystania z przegladarki nalezy świadomie odpowiadać na komunikaty o zabezpieczeniach
- wykonywanie kopi zapasowych
- unikanie niebezpiecznych stron
- załączenie programu antywirusowego w tryb monitora (załączenie automatycznej ochrony)
1 punkt za jedno wymienione wyżej inne wskazanie

6 Dokumentacja w wykonania prac 0-17 pkt.
Rejestr kolejno wykonywanych czynności podczas lokalizowania i usuwania usterki oraz zabezpieczania systemu
Rejestr zawiera czynności niezbedne do wykonywania w celu zlokalizowania i usunięciu usterki oraz zabezpieczenia systemu w tym wskazania dotyczace:
- wstepnej diagnozy usterek 1 pkt.
- uruchomienia komputera w trybie awaryjnym 1 pkt.
- kontroli rejestru (wyłączenie oprogramowania i usług szkodliwych dla prawidłowego działania systemu automatycznie uruchamianych w czasie normalnego startu systemu 1 pkt.
- aktualizacji baz programu antywirusowego 1 pkt.
- sprawdzenie i usunięcie z systemu wszystkich wirusów za pomocą skanera antywirusowego 1 pkt.
- instalację programu antyspyware z aktualna bazą (uwaga jw.) 1 pkt.
- sprawdzenie i usunięcie innych programów szkodliwych za pomoca programu antyspyware 1pkt.
- wykonania pełnej aktualizacji systemu 2 punkty lub po 1 punkcie za:
- zainstalowanie zbiorczego pakietu uaktualnień Service Pack 2
- zainstalowanie poprawek typu HotFix (innych aktualizacji)
- załączenie aktualizacji systemu 1pkt.
- załączenie zapory połączenia internetowego 1pkt.
- załączenie aktualizacji bazy programów antywirusowych 1pkt.
- załączenie automatycznej ochrony programu antywirusowego (monitor) 1pkt.
- załączenie aktualizacji programu antyspyware 1pkt.
- załączenie automatycznej ochrony programy antyspyware (monitor) 1 pkt.
- inne wskazania
- przywrócenie domyślnych ustawień BIOSu
- sprawdzenie czy wszystkie urządzenia są zainstalowane i działają poprawnie , w razie potzreby zainstalowanie i skonfigurowanie urządzeń
- sprawdzenie poprawności działania systemu po naprawie
- zmianę uprawnień konta z uprawnień administracyjnych na uprawnienia ograniczone
- 1 punkt za jedno wymienione wyżej inne wskazanie

7. Praca jako całość 0-4 pkt.
- o przejrzystej strukturze 1pkt.
- logicznie uporządkowana 1pkt.
- poprawna terminologicznie i merytorycznie 1pkt.
- czytelna i estetyczna 1pkt.

www.narutoprogame.pun.pl www.sport-video.pun.pl www.kaczyniaki.pun.pl www.kinghtsoflight.pun.pl www.hogwartgra.pun.pl